मिति २०८०/१/६ गते बुझाउने ज्ञापन पत्रको ढाचा - सवै प्रदेश कार्यसमिति

संलग्न अनुसारको ज्ञापनपत्रमा मिलाएर बुझाउनुहुन