सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती 2023-04-03 13:21:10 Download/View
मिति २०८०/१/६ गते बुझाउने ज्ञापन पत्रको ढाचा - सवै जिल्ला कार्यसमिति 2023-04-18 11:08:12 Download/View
मिति २०८०/१/६ गते बुझाउने ज्ञापन पत्रको ढाचा - सवै प्रदेश कार्यसमिति 2023-04-18 11:09:08 Download/View
मिति २०८०/१/६ गते बुझाउने ज्ञापन पत्रको ढाचा - सवै विभागीय कार्यसमिति 2023-04-18 11:09:48 Download/View
जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्षज्यूहरुको नामावली 2023-06-02 18:41:17 Download/View
विभागीय अध्यक्षज्यूहरुको नामावली 2023-06-02 18:44:08 Download/View
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको विधान संशोधनको सम्बन्धमा राय सुझाव उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा 2023-06-16 16:12:41 Download/View
युनियनको विधान संशोधनको राय सुझाव उपलव्ध फरमेट 2023-06-16 16:14:11 Download/View
2023-09-03 18:58:39 Download/View
2024-02-26 22:50:36 Download/View