सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती 2023-04-03 03:36:10 Download/View
मिति २०८०/१/६ गते बुझाउने ज्ञापन पत्रको ढाचा - सवै जिल्ला कार्यसमिति 2023-04-18 01:23:12 Download/View
मिति २०८०/१/६ गते बुझाउने ज्ञापन पत्रको ढाचा - सवै प्रदेश कार्यसमिति 2023-04-18 01:24:08 Download/View
मिति २०८०/१/६ गते बुझाउने ज्ञापन पत्रको ढाचा - सवै विभागीय कार्यसमिति 2023-04-18 01:24:48 Download/View
2023-04-19 23:30:11 Download/View
जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्षज्यूहरुको नामावली 2023-06-02 08:56:17 Download/View
विभागीय अध्यक्षज्यूहरुको नामावली 2023-06-02 08:59:08 Download/View
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको विधान संशोधनको सम्बन्धमा राय सुझाव उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा 2023-06-16 06:27:41 Download/View
युनियनको विधान संशोधनको राय सुझाव उपलव्ध फरमेट 2023-06-16 06:29:11 Download/View
2023-09-03 09:13:39 Download/View